Algemene voorwaarden Heida Advocatuur versie 1 januari 2021
Heida Advocatuur is de handelsnaam waaronder mevrouw mr. A. Heida als advocaat
praktijk voert. Heida Advocatuur is gevestigd te Dordrecht en is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80903274.


Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Heida
Advocatuur, waaronder aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.


Artikel 2
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een opdracht door Heida
Advocatuur. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Heida Advocatuur te zijn
gegeven en niet aan een aan Heida Advocatuur verbonden persoon. De werking van
artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.


Artikel 3
Ook vroegere aan Heida Advocatuur verbonden personen mogen op deze algemene
voorwaarden een beroep doen, alsmede rechtsopvolgers onder algemene titel.


Artikel 4
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid van Heida Advocatuur leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door Heida Advocatuur
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering met inbegrip van het toepasselijke
eigen risico.


Artikel 5
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Heida
Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of
de bedragen, waarop de door Heida Advocatuur afgesloten algemene
aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen
risico.


Artikel 6
Indien de in artikel 4 en/of 5 genoemde verzekering om welke reden dan ook geen
aanspraak geeft op uitkering, is aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van
€ 5.000,00


Artikel 7
Indien Heida Advocatuur bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar
verbonden (rechts)persoon inschakelt, dan is Heida Advocatuur tegenover de cliënt
niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze (rechts)persoon worden
gemaakt. Als een dergelijke door Heida Advocatuur ingeschakelde (rechts)persoon
zijn aansprakelijkheid wil beperken, is Heida Advocatuur gerechtigd om die
aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.


Artikel 8
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na
aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Heida
Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.


Artikel 9
Betaling van alle door Heida Advocatuur verzonden facturen dient te geschieden
door overboeking op het bankrekeningnummer van Heida Advocatuur binnen de op
de factuur genoemde termijn, zonder inhouding of verrekening. Heida Advocatuur is
bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat alle openstaande facturen van
de cliënt volledig zijn betaald. De cliënt is nimmer tot opschorting bevoegd.


Artikel 10
Op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) is Heida Advocatuur
verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder
omstandigheden te melden bij de autoriteiten.


Artikel 11
Op de rechtsverhouding tussen Heida Advocatuur en haar cliënten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.


Artikel 12
De bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om in eerste
aanleg kennis te nemen van geschillen tussen Heida Avocatuur en haar cliënt.


General Conditions Heida Advocatuur version january 1st, 2021
Heida Advocatuur is the trade name of the lawfirm of Ms A. Heida LLM, attorney at
law (advocaat). Heida Advocatuur is domiciled in Dordrecht, the Netherlands and is
registered at the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under
registrationnumber 80903274.


Article 1
These general conditions apply to all services that Heida Advocatuur has been
requested to provide (‘opdrachten’), and supplemental and further assignments.


Article 2
The Agreement shall only be concluded by Heida Advocatuur’s acceptance.
Requests for services are deemed to have been directed to Heida Advocatuur only
and not to any individual person associated with Heida Advocatuur. The application
of sections 7:404 and 7:407(2) Dutch Civil Code is excluded.


Article 3
Also any person formerly associated with Heida Advocatuur may rely on these
general conditions, as well as that person’s legal successors.


Article 4
If an event occurs in providing services that could lead to any liability on Heida
Advocatuur’s part, that liability shall be limited to the amount that is paid out in that
specific case under Heida Advocatuur’s professional indemnity insurance, increased
by the amount of the applicable deductible (eigen risico).


Article 5
If, by or in connection with the performance of an assignment of a client or otherwise,
damage is caused to persons or property, for which Heida Advocatuur is liable, then
the liability shall be limited to the amount paid out in that specific case under the
general professional corporate liability insurance (AVB) of Heida Advocatuur,
increased by the amount of the applicable deductible (eigen risico).


Article 6
If for any reason none of these insurance policies mentioned in article 4 and/or 5
entitle Heida Advocatuur to any payment, Heida Advocatuur liability will be limited to
a maximum of EUR 5.000,00.


Article 7
If Heida Advocatuur involves a person not associated with Heida Advocatuur in
connection with her services for a client, Heida Advocatuur will not be liable to the
client for any error or omission (fout) made by that person. By requesting Heida
Advocatuur to provide services, the client gives Heida Advocatuur authority to accept
a limitation of liability stipulated by that person on behalf of the client.


Article 8
Claims for damages shall expire after a period of one year following the day on which
the client became aware of the damages and of Heida Advocatuur as the liable party.


Article 9
All invoices presented by Heida Advocatuur must be paid within the payment term
stated on the invoice without any discount, withholding or set-off. Heida Advocatuur
is entitled to suspend its services untill all invoices due by the client are fully paid.
The client shall never be entitled to suspend its payment obligations.


Article 10
Under applicable legislation (such as the Dutch Act on the Prevention of Money
Laundering and Terrorist Financing (Wwft)) Heida Advocatuur is obliged to verify the
identity of its clients and report unusual transactions to the authorities in certain
circumstances


Article 11
The legal relationship between Heida Advocatuur and her clients is governed by
Dutch law.


Article 12
Any disputes between Heida Advocatuur and the client will be exclusively resolved in
the first instance by the District Court of Rotterdam, the Netherlands.


In the event of any discrepancy between the Dutch and English versions of these
General Conditions, the Dutch version shall prevail.