Privacy statement Heida Advocatuur – versie januari 2021

Jouw privacy is belangrijk voor Heida Advocatuur. Het is voor de uitvoering van de werkzaamheden door Heida Advocatuur noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens die Heida Advocatuur ontvangt – al dan niet rechtmatig via derden of openbare registers – worden zorgvuldig bewaard, beschermd en geheimgehouden, zulks conform de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG).

In dit statement wordt het privacy beleid van Heida Advocatuur uitgelegd.

Wijzingen van dit reglement zijn voorbehouden. Je wordt vriendelijk gevraagd deze pagina regelmatig te raadplegen.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

1.1 Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 De persoonsgegevens die door Heida Advocatuur worden verwerkt, zijn onder andere jouw (bedrijfs-) naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadressen, telefoonnummers, je (functie)titel, bankrekeningnummer, geboortedatum, IP-adres van de computer waarmee je de website bezoekt (zie hierna ook onder “Cookies”), en overige informatie die noodzakelijk is in verband met de dienstverlening door Heida Advocatuur of één van de andere hierna onder genoemde verwerkingsdoelen.

Artikel 2 – Doelbinding

Heida Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in het kader van:

  1. Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht waarin je Heida Advocatuur de opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten.
  2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). De Wet op de Rechtsbijstand verlangt in het kader van gebruik van een toevoeging onder andere dat het BSN nummer van de rechtzoekende wordt vastgelegd en dat een kopie van het identiteitsbewijs in het dossier wordt bewaard. c. Het onderhouden van contact met jou. Heida Advocatuur hanteert een klantsysteem waarin jouw persoonsgegevens worden bijgehouden. Deze kunnen worden gebruikt om contact met jou op te nemen maar ook voor het verzenden van nieuwsberichten en/of uitnodigingen voor evenementen.

d. Het verbeteren en beveiligen van de website van Heida Advocatuur.

Artikel 3 – Rechtsgronden

Heida Advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan Heida Advocatuur persoonsgegevens mag verwerken zijn:

  1. Uitvoering van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien je Heida Advocatuur een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerkt Heida Advocatuur persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
  2. Wettelijke verplichting. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten, notarissen en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). De Wet op de Rechtsbijstand verlangt in het kader van gebruik van een toevoeging onder andere dat het BSN nummer van de rechtzoekende wordt vastgelegd en dat een kopie van het identiteitsbewijs in het dossier wordt bewaard.
  3. Gerechtvaardigd belang. Heida Advocatuur mag ook persoonsgegevens verwerken als er een gerechtvaardigd belang is en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy. Zo worden jouw contactgegevens bijvoorbeeld gebruikt om je uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.
  4. Toestemming. Als toestemming is gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, heb je ook het recht om die toestemming weer in te trekken.

Artikel 4 – Verkrijging

Heida Advocatuur verkrijgt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan haar bekendmaakt, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van de andere verwerkingsdoelen, zie artikel 2) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten, wederpartijen of gerechtsdeurwaarders, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Artikel 5 – Delen van persoonsgegevens

5.1 Zonder jouw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming worden jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de in artikel 2 beschreven doelen en gerechtvaardigd is op een van de in artikel 3 genoemde grondslagen. Je kunt denken aan delen in het kader van gerechtelijke procedures, postbezorging of toezichthoudende instanties ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen van Heida Advocatuur.

5.2 Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door Heida Advocatuur ingeschakelde opdrachtnemers, zoals deurwaarders of ICT dienstverleners.

5.3 Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacy wetgeving (zoals AVG).

5.4 Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Heida Advocatuur, sluit Heida Advocatuur met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

5.5 Heida Advocatuur geeft jouw persoonsgegeven niet door aan een partij buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Artikel 6 – Beveiliging en bewaring persoonsgegevens

6.1 Heida Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Verlies of onrechtmatige verwerking wordt zo goed mogelijk geprobeerd tegen te gaan. Wanneer er zich toch een data lek voordoet, wordt door Heida Advocatuur de Autoriteit Persoonsgegevens indien nodig hiervan op de hoogte gesteld.

6.3 Heida Advocatuur zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Artikel 7 – Jouw rechten

7.1 Je hebt het recht om Heida Advocatuur te verzoeken om inzage in jouw gegevens.

Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om gegevens te wissen.

7.2 Voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.3 Indien je gebruik wilt maken van jouw hiervoor genoemde rechten kun je contact opnemen met Heida Advocatuur per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens.

7.4 Jij hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Artikel 8 – Cookies

8.1 Heida Advocatuur maakt op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig tekstbestand met gegevens dat of op de harde schrijf van jouw computer, laptop, tablet of smartphone uitgelezen of opgeslagen wordt, of in de sessie van jouw browser staat. Het gebruik van cookies kun je zelf blokkeren door de instellingen in jouw webbrowser aan te passen. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van de website. Uiteraard kun je de cookies die op jouw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, ook altijd verwijderen.

8.2 De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.

8.3 De website maakt gebruik van Social Media Plugins Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst (zoals Facebook, Instagram en LinkedIn). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Heida Advocatuur heeft geen invloed op hoe zij (Facebook, Instagram, LinkedIn etx) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie wordt je aangeraden de privacy statements van deze bedrijven / social media platforms te raadplegen.

8.4 Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van jouw hierboven genoemde rechten, kun je contact opnemen met Heida Advocatuur via:

Adres

Rozenhof 33 kamer 109 – 3311 JT Dordrecht

E-mail
info@heida-advocatuur.nl

Telefoon

+31 (0)6 21 71 22 96